ÉLŐHELYISMERETI ÚTMUTATÓ 2.0

 

Készült az Á-NÉR1997 (Fekete G., Molnár Zs. & Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása és határozókönyve. Természettudományi Múzeum, Budapest.) alapján

 

Szerkesztette: Bölöni János, Kun András és Molnár Zsolt

 

Kézirat, Vácrátót 2003

D34 – Mocsárrétek

Írta: Kovács J. Attila, Bagi István (1997) és Botta-Dukát Zoltán (2003)

Kiegészítette: Bagi István, Lájer Konrád, Molnár Zsolt, Óvári Miklós, Tímár Gábor

Definíció: A vegetációs időszak jelentős részében üde (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra kiszáradó), nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rétjei. Leginkább a domináns fűfajokról [Agrostis alba, Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa, Festuca arundinacea, F. pratensis, Poa pratensis, P. trivialis, Phalaroides (Phalaris, Baldingera)] ismerhető fel, de ezek egy része más élőhelyeken is dominálhat. Mellettük mindig jelentős mennyiségben előfordulnak réti kétszikű fajok is. Az idetartozó állományok rögzítendő minimális mérete 100 m2. Az idegenhonos (többnyire inváziós) fajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.

 

Termőhely:Általában vízfolyások mentén, ligeterdők irtásrétjeiként jelennek meg állományaik. Ritkábban lápmedencék szélein is előfordulnak. Talajuk réti-, öntés- vagy lejtőhordaléktalaj, lápi (tőzeges) talajon csak ritkán fordulnak elő (ilyenkor az egykori láprétek helyét foglalják el és általában kékperjés láprétekkel alkotnak komplexet). A talaj C és esetenként B szintjében enyhe sófelhalmozódás (szikesedés) előfordulhat (szoloncsákos és szolonyeces réti talajok), de „valódi” szikes talajon nem fordulnak elő. A talajvízszint változó, de a felszínt tartósan nem közelíti meg, tőzegképződés nincs.

 

Jellemző fajok: Fejlett, fél-egy méteres, egyenletesen magas gyepeket képező fajok alkotják a növényzet felső szintjét (lásd fentebb, a domináns fajok felsorolásánál). A szárazodó vagy degradálódó állományok esetében az átlagos magasság csökken, emellett nagyobb arányban jelennek meg alacsonyabb füvek [Festuca pseudovina, Poa angustifolia, Bromus mollis (B. hordeaceus)]. A kísérőfajok többsége más élőhelyeken is előfordulhat, alig van ehhez az élőhelyhez kötődő faj. A fajösszetétel erősen függ a vízellátottságtól. A nedvesebb állományok jellegzetes fajai gyakran a kékperjés rétekkel [D2] közös fajok: Thalictrum flavum, Sanguisorba officinalis, Angelica sylvestris, Carex panicea, Taraxacum palustre, Serratula tinctoria, Succisella inflexa, Cardamine pratensis, Gratiola officinalis, amelyekhez a magassásosok ide is áthúzódó fajai is csatlakoznak (pl. Carex vulpina, C. gracilis, C. riparia, C. acutiformis, Iris pseudacorus, Symphytum officinale, Stachys palustris, Galium palustre, Lysimachia vulgaris). A ligeterdők helyén kialakuló mocsárréteken néhány, eredetileg ligeterdei faj is jellemző, pl. Leucojum aestivum. A relatíve szárazabb állományokban gyakrabban jelennek meg a kaszálórétekkel közös fajok: Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, L. autumnalis, Galium verum, Pastinaca sativa. Szinte minden típusban megtalálható, jellemző fajok a Ranunculus acris, R. repens, Trifolium repens, Taraxacum officinale, Potentilla reptans, Lysimachia nummularia, Lychnis flos-cuculi, Inula britannica.

 

Vegetációs környezet: Extenzív tájhasználat esetén állományaik üde kaszálórétekkel [E1], láprétekkel [D1], kékperjés rétekkel [D2], magaskórósokkal [D5, D6], magassásosokkal [B4, B5], higrofil erdőkkel [J], ritkábban szárazgyepekkel [H] határosak, vagy azokkal mozaikolva fordulnak elő. Ilyenkor a konkrét állomány fajösszetételét erősen befolyásolják a szomszédos élőhelyek. Sajnos azonban gyakran csak szántóföldekkel körülvett állományait találjuk meg, amelyek sokszor már nem ide, hanem az [OB]-be tartoznak.

 

Alegységek, ide tartozó típusok:

 

I. Cönológiai szempontból az ide tartozó társulások elsősorban a domináns fajok alapján különíthetők el:

 

1. Agrostio-Deschampsietum caespitosae. (Ide tartoznak azok a tőzegtalajon kialakuló sédbúzás rétek is, amelyek néha nagy számban tartalmaznak lápréti fajokat).

 

2. Agrostetum albae.

 

3. Agrostio-Phalaridetum.

 

4. Caricetum paniceo-nigrae.

 

5. Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis.

 

6. Cirsio cani-Festucetum pratensis.

 

Ezeken kívül ide tartoznak még:

 

7. Alopecureto-Festucetum pseudovinae és más ehhez hasonló, szárazgyepi fajokat is tartalmazó társulások, ha a kísérőfajok összborításának legalább 1/3-át réti fajok teszik ki. Ha a réti fajok borítása ennél kisebb, vagy a kísérőfajok száma (illetve borítása) igen alacsony, akkor az [OB]-be kerüljenek. (Megjegyzés: bár mind az Alopecurus pratensis, mind a Festuca pseudovina domináns faj lehet szikes társulásokban is, az Alopecureto-Festucetum pratensis társulás nem szikes társulás, amely csak nem szikes tájban fordul elő. Nem ebbe a társulásba tartoznak azok a szikes állományok, amelyekre ennek a két fajnak a dominanciája jellemző.)

 

8. Nem vagy alig szikes talajokon, kiszáradó ártéri körülmények között létrejövő, sziki fajokat nem vagy csak véletlenszerűen tartalmazó rétszerű fiziognómiájú gyepek.

 

9. Mocsárréti jellegű Lythro-Alopecuretum állományok (differenciális kísérő fajok: Centaurea pannonica, Daucus carota, Pastinaca sativa) (lásd még az [F2] kategória leírását).

 

10. Erdei tisztásokon kialakuló jellegtelen nedves rétek, ha a domináns fajaik alapján ide tartoznak és legalább néhány generalista kísérőfaj előfordul bennük. Ha nagyon jellegtelenek, hiányoznak vagy társulásidegenek a kísérőfajok akkor [OB]-be kell sorolni őket.

 

11. A jellegtelen, gyomosodó állományok akkor tartoznak ide, ha egyértelműen megállapítható, hogy degradált mocsárrétek. Ha az élőhely besorolás nem egyértelmű, akkor [OB]-be kell sorolni,

 

12. Özönnövények előfordulnak a területen, de borításuk nem éri el az 50 %-ot és az eredeti fajkompozíció maradványai alapján az élőhely egyértelműen felismerhető.

 

Nem ide tartozó típusok:

 

1. Agrostis alba vagy Alopecurus pratensis dominálta szikes rétek (pl. Agrostio-Alopecuretum pratensis, Agrostio-Glycerietum poiformis, Agrostio stoloniferae-Beckmannietum eruciformis, Agrostidetum stoloniferae, Agrostio-Caricetum distantis) [F2]. (A szikes rétek elválasztó fajait lásd az F2 leírásánál).

 

2. A magas, sűrű, zárt, nem réti fiziognómiájú, réti fajokban szegény pántlikafű állományok [B2].

 

3. A franciaperjés rétek (néha réti ecsetpázsittal) [E1], ezekre a mocsárrétekhez hasonlóan jellemző a magas szálfüvek jelenléte, a fajok és ezek arányai azonban mások [pl. Arrhenaterum elatius, Alopecurus pratensis, Helictotrichon pubescens, Briza media, Trisetum flavescens, Avenula fajok, valamint a Pastinaca sativa, Daucus carota, Chrysanthemum leucanthemum (Leucanthemum vulgare) jelenléte].

 

4. A kékperjés rétek (korai aszpektusban esetleg téveszthető, mert ilyenkor a kékperje nehezebben ismerhető fel) [D2].

 

5. Olyan Deschampsia caespitosa állományok, amelyek közvetlenül nedves erdők (pl. kékperjés cseres tölgyesek) tarra vágása után jöttek létre [OB].

 

6. Kísérőfajokban szegény, jellegtelen intenzíven művelt, vetett, felülvetett vagy vegyszeresen gyomirtott állományok. Ezek általában fajszegények és alacsony bennük a kétszikűek aránya [OB].

 

7. Gyomos állományok (pl. Cirsium arvense), amelyekben az eredeti fajkompozíció maradványai alapján az élőhely nem ismerhető fel egyértelműen [OB].

 

8. Özönnövények előfordulnak a területen, borításuk nem éri el az 50%-ot, de az eredeti fajkompozíció maradványai alapján az élőhely nem ismerhető fel egyértelműen [OB].

 

9. A területet döntően inváziós fajok borítják (borításuk több mint 50%) [nem gyűjtjük].

 

10. Szikes réti jellegű Lythro - Alopecuretum állományok (differenciális kísérő fajok: pl. Rorippa kerneri, Ranunculus lateriflorus, Limonium gmelinii) [F2].

 

11. Gyalogakáccal erősen cserjésedő mocsárrétek (az Amorpha borítása több mint 50%) [nem gyűjtjük]

 

Felismerhetőség: Műholdfotón csak valószínűsíthető, terepen jól felismerhető. A kiegészítő attribútumok (pl. természetesség) becsléséhez célszerű késő tavasszal (május-június eleje), az első kaszálás előtt is felkeresni az állományokat.

 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: Egy mocsárrét állomány potenciális (maximális) természetességét meghatározó legfontosabb tényezők: az állomány kora és a táji környezet (szomszédos élőhelyek, izoláltság). Ezt módosíthatják a különböző degradáló hatások: termőhely megváltozása (kiszáradás/kiszárítás), nem megfelelő használat (kaszálás megszünése, illetve intenzív gyepgazdálkodás) és az özönnövények inváziója (amely általában nem független az előző két hatástól. Ezek közül a tényezők közül közvetlenül csak a használat módja és az invázió figyelhető meg, a többi hatótényezőre csak a vegetáció összetétele és szerkezete alapján következtethetünk.

 

A természetes állapotú mocsárrétekre jellemző, hogy a gyep kétszintű, magas a kétszikű fajok száma és összborítása, de egyetlen kétszikű faj sem válik dominánssá. A nagyobb kiterjedésű állományokban általában megfigyelhető a termőhely heterogenitását leképező foltosság. Szűk tűrésű, specialista fajok csak a nedvesebb típusok legkedvezőbb adottságú (idős, láprétekkel érintkező) állományaiban fordulnak elő.

 

A leromlás (degradáció) többféle formája figyelhető meg:

 

– intenzív gyepgazdálkodás hatására lecsökken a kétszikűek fajszáma és borítása,

 

– a kaszálás felhagyása, illetve a terület legeltetése nyomán először a kétszikű természetes kísérőfajok szaporodnak fel, majd megjelennek a gyomfajok is,

 

– szárazodás hatására a gyep letörpül, eltűnik a felső gyepszint,

 

– általában a degradáció első jeleként értelmezhető a növényzet heterogenitásának megszűnése,

 

– erősebb leromlás esetén megjelennek, illetve elszaporodnak a gyom- és az inváziós fajok.

 

5-ös: Kísérő fajokban gazdag állományok, gyom- és inváziós fajok nem fordulnak elő. A nedvesebb állományokban a kísérő fajok egy része szűk tűrésű (specialista), a kékperjés rétekkel közös faj (pl. Thalictrum flavum, Sanguisorba officinalis, Iris sibirica, Succisella inflexa, Dactylorhiza incarnata). A szárazabb állományokban a kiszáradást a kaszálóréti fajok (lásd fent) megjelenése jelzi, de a xerofekvens füvek (pl. Festuca pseudovina) nem fordulnak elő. A társulás kétszintű: fél méternél magasabb szálfüvek és magas kétszikűek alkotta felső, és alacsonyabb kétszikűek és esetleg aljfüvek alkotta alsó gyepszintből áll.

 

4-es: Kísérőfajokban kevésbé gazdag állományok, nedves élőhelyen hiányoznak a specialista fajok, szárazabb élőhelyen megjelennek a szárazgyepek fajai (elsősorban a xerofrekvens füvek), de a gyomok-, és az inváziós fajok borítása nem éri el az 1%-ot. A társulás kétszintű: fél méternél magasabb szálfüvek és magas kétszikűek alkotta felső, és alacsonyabb kétszikűek és esetleg aljfüvek alkotta alsó gyepszintből áll.

 

3-as: Olyan állományok, amelyekben a generalista kétszikű fajok (pl. Anthriscus sylvestris, Symphytum officinale) felszaporodtak (az egyes fajok borítása 20-25% feletti),

 

3-as: A gyomfajok (pl. Cirsium arvense) és özönnövények (inváziós fajok) előfordulnak a társulásban, de borításuk nem haladja meg a 10% illetve 5%-t.

 

3-as: A felső gyepszint hiányzik, vagy döntően kétszikűekből áll.

 

2-es: A gyomfajok borítása magasabb (max. 50%), de az eredeti fajkompozíció maradványai alapján az élőhely egyértelműen felismerhető.

 

2-es: Az inváziós fajok borítása magasabb (max. 50%), de az eredeti fajkompozíció maradványai alapján az élőhely egyértelműen felismerhető.

 

Regenerációs (dinamikus természetesség) potenciál: A társulás fennmaradásához szükséges a természetes vízdinamika és a rendszeres kaszálás. Leromlását idézheti elő: a kiszáradás, a kaszálás elmaradása, a legeltetés, az intenzív gyepgazdálkodás és az inváziós fajok térhódítása. Ha a leromlás oka a kezelés elmaradása, akkor annak visszaállásakor még az erősen leromlott gyepek is viszonylag jól regenerálódnak.

 

Regenerációs (dinamikus természetesség) potenciál helyben:

 

Jó: Ha nincsenek kiszáradást jelző fajok, a területet rendszeresen kaszálják, nem legeltetik, az inváziós fajok nem fordulnak elő.

 

Jó: Ha az intenzív gyepgazdálkodás következtében a természetessége alacsony (3), de van a közelben fajforrás (ha nincs fajforrás, akkor kicsi).

 

Jó: Ha a területet nem kaszálják, de természetessége még magas (4,5).

 

Jó: Ha a területet legeltetik, de természetessége magas (4,5) vagy legalább közepes (3), de van a közelben fajforrás.

 

Közepes: Kis számban és borítással, de előfordulnak kiszáradás jelző fajok.

 

Közepes: Ha az inváziós fajok előfordulnak a területen, de borításuk nem éri el a 10%-t.

 

Kicsi: Ha az inváziós fajok borítása a területen meghaladja a 10%-t.

 

Kicsi: Ha a kiszáradás jelző fajok összborítása meghaladja a 40%-t.

 

Regenerációs (dinamikus természetesség) potenciál szomszédos vegetációfoltban:

 

Jó: Kiszáradó magassásosban vagy lápréten, ha legalább évente egyszer kaszálják a területet

 

Közepes: Kiszáradó magassásosban vagy lápréten, ha csak rendszertelenül kaszálják vagy legeltetik

 

A mocsárrétnek megfelelő termőhelyen kialakult OB kategória esetén a mocsárrét regenerációjának esélyét az előző részben megadott szempontok alapján ítélhetjük meg.

 

Regenerációs (dinamikus természetesség) potenciál szomszédos szántón:

 

A mocsárrétek másodlagos, emberi behatásra létrejött irtásrétek, de valószínűsíthető, hogy a legtöbb mai állomány története során volt olyan szakasz, amikor szántó volt. Ezzel magyarázható, hogy a domináns és a generalista kisérőfajok könnyen betelepülnek a felhagyott szántókra, ha a termőhelyi körülmények megfelelőek.

 

Jó: Ha a szántó vízellátottsága jó és a felhagyás után a kialakuló gyepet kaszálják

 

Kicsi: Ha a termőhely túl száraz vagy a kialakuló gyepet nem kaszálják.

 

Érdemes felírni: A domináns fűfaj(oka)t.

 

 

KJA, BI [BDZ] [+BI, LK, MZs, ÓM, TG]