ÉLŐHELYISMERETI ÚTMUTATÓ 2.0

 

Készült az Á-NÉR1997 (Fekete G., Molnár Zs. & Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása és határozókönyve. Természettudományi Múzeum, Budapest.) alapján

 

Szerkesztette: Bölöni János, Kun András és Molnár Zsolt

 

Kézirat, Vácrátót 2003

K7b – Mészkerülő gyertyános-tölgyesek

Írta: Borhidi Attila (1997) és Szmorad Ferenc, Bölöni János (2003)

Kiegészítette: Bartha Dénes, Ódor Péter

Definíció: Hegy- és dombvidéken, savanyú alapkőzeten, erodált felszínű (csonka) erdőtalajokon gyakran másodlagosan kialakult, rendszerint közepes növekedésű, zárt lombkornaszintű, cserjeszint nélküli erdők, ahol a lombkoronaszint domináns faja a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea s.l.) és a gyertyán (Carpinus betulus) és / vagy a bükk (Fagus sylvatica), s a gyepszintet acidofrekvens fajok [Luzula luzuloides, Deschampsia (Avenella) flexuosa, Vaccinium myrtillus, stb.], illetve kisebb hányadban általános és üde lomberdei fajok alkotják. Az állományok rögzítendő minimális kiterjedése 500 m2. Az idegenhonos fafajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.

 

Termőhely: Középhegységeink tölgyes (azon belül gyertyános-tölgyes) régiójában, erózióra hajlamos gerinceken, oldalakon, domború (konvex) lejtőformák mellett (de nem feltétlenül meredek termőhelyeken, leggyakrabban csupán 5-15ş-os lejtőkön), elsősorban lejtők alsó harmadában fordulnak elő. Megtalálhatók üde gyertyános-tölgyesek és zárt mészkerülő tölgyesek érintkezési zónájában is, e helyeken azonban az állományok szélessége nemigen haladja meg a 10-20 m-t (illetve a meghatározott minimális kiterjedést). Kitettség tekintetében az állományok semmiféle törvényszerűséget nem mutatnak, másodlagos jellegük miatt – arra alkalmas termőhelyeken – bárhol előfordulhatnak. Kialakulásuk, illetve előfordulásuk kifejezetten savanyú kémhatású mállásterméket szolgáltató szilikátos kőzeteken (agyagpala, gneisz, kvarcit, porfirit, kvarcfillit, zöldpala, riolit, homokkő, stb.) létrejött, a korábbi erdei haszonvételek (tarvágás, vonszolásos faanyagmozgatás, alomszedés, legeltetés) miatt erodálódott felszínű (csonka, csonkult) barna erdőtalajokhoz (esetleg rankerhez) kötődik. Ezek a talajok savanyú és podzolos barna erdőtalajokból kialakult (degradálódott), rendszerint középmély termőréteg-vastagságú talajok, melyek a fatenyészet számára viszonylag kedvező adottságokat biztosítanak, az erodált talajfelszín jellemzői (rendkívül alacsony pH-értékek, rossz vízgazdálkodás, tápanyagszegénység, alacsony biológiai aktivitás, nyers humusz, illetve móder humuszformák, kis foltokban minerális talajfelszín) azonban a mészkerülő jellegű aljnövényzet (gyep- és mohaszint) térfoglalásához teszik lehetővé. A megadott termőhelyi jellemzők sok esetben kevésbé erodált, vagy ép talajú foltokkal mozaikosan jelentkeznek, ami helyenként kisebb mértékű – a növényzetben is megmutatkozó – termőhelyi variabilitást von maga után.

 

Állománykép: Az állományok rendszerint sarj eredetűek, egykorúak, 80-100%-os záródásúak. Az idős korban mérhető állománymagasság 10-12 m-től (leggyengébb termőhelyek) egészen 18-25 m-ig (legjobb termőhelyek) terjedhet. A sarj eredet miatt jellemzőek (különösen a gyertyánnál) a több törzsből álló sarjcsokrok. A lombkorona rendszerint kétszintes, egyszintessé csak akkor alakul, ha az állományokban uralkodóvá válik a gyertyán. Cserjeszint nincs, a „cserjeszintben” legfeljebb a jellemző fafajok cserje-méretű egyedei fordulnak elő. Az egyes állományok belső struktúrája nagyjából egyveretű, de – a többi mészkerülő erdőhöz hasonlóan – a gyepszint dominanciaviszonyaitól függően változó gyepmagasság hozhat némi változatosságot.

 

A mohaszint (illetve a talajt fedő zuzmótakaró) általában gyér borítású, az állománykép szempontjából nem meghatározó, így mohás altípusokat nem tudunk elkülöníteni. A növényzettől fedetlen (nudum) foltok ritkák, legfeljebb kis kiterjedésűek.

 

Jellemző fajok: A lombkoronaszint domináns fafaja a Quercus petraea s.l. és a Carpinus betulus és / vagy a Fagus sylvatica. A meglehetősen ritka elegyfák részben a mészkerülő erdők (Betula pendula, Populus tremula, stb.), részben az üde gyertyános-tölgyesek [Tilia cordata, Acer campestre, Cerasus (Prunus) avium, stb.] elegyfafajai közül kerülhetnek ki. Szálanként a Sorbus aucuparia is megjelenik, a Nyugat-Dunántúlon pedig további jellemző kísérőfaj a Castanea sativa. A mesterségesen beültetett, vagy megtelepedett tájidegen fafajok közül a különböző fenyőfélék (Picea abies, Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus nigra, stb.) jutnak nagyobb szerephez. Az állományoknak jellemző cserjéje gyakorlatilag nincs.

 

A gyepszint a mészkerülő bükkösökhöz és a zárt mészkerülő tölgyesekhez képest kevésbé fajszegény, benne dominálnak az acidofrekvens fajok [Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Deschampsia (Avenella) flexuosa, Veronica officinalis, Genista spp., Chamaecytisus spp., Hieracium spp., Campanula rotundifolia, Melampyrum pratense, Galium sylvaticum, ritkábban a Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris], de alacsonyabb borítási értékekkel – mozaikosan, kisebb foltokban, vagy elszórtan – rendszeresen jelen vannak egyes általános és üde lomberdei növények [Ajuga reptans, Stellaria holostea, Dentaria (Cardamine) bulbifera, Galium odoratum, Carex pilosa, Mycelis muralis, Melica uniflora, Poa nemoralis, Dactylis glomerata s.l., stb.] is. A Nyugat-Dunántúlon (fenyőelegyes állományokban) megjelenik továbbá a Galium rotundifolium is. A mészkerülő bükkösökben és zárt mészkerülő tölgyesekben szórványosan megjelenő korpafüvek, vörös áfonya és körtikék itt nem fordulnak elő. A gyepszint leggyakoribb dominanciatípusait a Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Deschampsia (Avenella) flexuosa, Vaccinium myrtillus alkotja. A kora tavaszi geofiton aszpektus hagymás-gumós növényei szórványosak, vagy ritkák.

 

A mohaszint gyér borítású (fajai a Dicranum scoparium, Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum lehetnek), de a tölgyek tövén, valamint a törzsek körüli talajfelszínen a Hypnum cupressiforme esetenként jelentős telepeket alkothat.

 

Vegetációs és táji környezet: Kisebb-nagyobb kiterjedésű állományai a tölgyes (gyertyános-tölgyes) régió erdőtakaróján belül, üde gyertyános-tölgyes állományokkal mozaikosan, vagy (kisebb hányadban) üde gyertyános-tölgyesek és zárt mészkerülő tölgyesek határzónájában jelennek meg. Területük néhány tized hektártól 5-20 hektárig terjedhet. A határok – a gyakori másodlagos, a termőhelyi-domborzati viszonyok változásával szoros összefüggést nem mutató jellegük miatt – sok esetben elmosódottak, s ezért nehezen (vitathatóan) rögzíthetők.

 

Alegységek, ide tartozó típusok:

 

I. Regionális típusok (regionális asszociációk) nincsenek, asszoció-szinten valamennyi állomány a Luzulo-Carpinetum alá sorolható.

 

II. A mészkerülő jelleg kifejezettsége, erőssége alapján felállítható típusok: 1. erősen mészkerülő jellegű (általános és üde lomberdei fajokat alig tartalmazó) állományok, 2. mészkerülő jellegű átmeneti (általános és üde lomberdei fajokat szórványosan vagy mozaikosan, nagyobb arányban tartalmazó) állományok.

 

III. A főfafajok elegyarány-viszonyai alapján felállítható típusok: 1. „szabályos” gyertyános-tölgyes jellegű állományok (a domináns kocsánytalan tölgy a felső, az alárendelt szerepű gyertyán az alsó lombkoronaszintben fordul elő), 2. gyertyán dominanciájú, vagy elegyetlen gyertyános állományok, 3. kocsánytalan tölgy és bükk alkotta állományok, ritkábban 4. a három fő fafaj együttesen alkotja a lombszintet, 5. elegyfafajok (Betula pendula, Populus tremula stb.) alkotta konszociációk, ahol az elegyfák aránya kb. 50-80%.

 

IV. Tájidegen fafajok (fenyőfélék) jelenléte alapján felállítható típusok: 1. tájidegen fafajok nélküli, vagy csak elenyésző arányú (< 20%) tájidegen fafajt tartalmazó típusok, 2. tájidegen fafajokat jelentősebb (20-50%) arányban tartalmazó típusok.

 

A fenti szempontok alapján elkülönített típusok egymással különböző kombinációkat alkotva jelennek meg!

 

Nem ide tartozó típusok (fontosabb hibaforrások):

 

1. 500 m2-nél kisebb kiterjedésű, illetve a zárt mészkerülő tölgyesek és üde gyertyános-tölgyesek határán húzódó, 10-20 m széles mészkerülő vagy mészkerülő jellegű gyertyános-tölgyes foltok a [K2] kategóriába kerülnek.

 

2. Általános és üde lomberdei fajokat nem, vagy alig tartalmazó, csaknem gyertyán és más üde lomberdei elegyfák nélküli állományok (elegyarányuk 10% alatti) [L4a].

 

3. Mészkerülő, vagy mészkerülő jellegű tölgyes-bükkös állományok, ahol a bükk elegyaránya nem éri el a 20%-ot [L4a] (az [L4a] és a [K7b] egységek között legtöbbször csak a lombkoronaszint dominanciaviszonyai alapján tehető különbség, illetve húzható határ).

 

4. Mészkerülő, vagy mészkerülő jellegű tölgyes-bükkös állományok, ahol a bükk elegyaránya meghaladja a 60%-ot [K7a] (az [K7a] és a [K7b] egységek között legtöbbször csak a lombkoronaszint dominanciaviszonyai alapján tehető különbség, illetve húzható határ).

 

5. Acidofrekvens elemeket csak nagyon elszórtan tartalmazó, döntően mezofil karakterű gyertyános-tölgyes állományok [K2].

 

6. Mészkerülő tölgyesek termőhelyén álló származékerdők, ahol az elegyfafajok (Betula pendula, Populus tremula) aránya meghaladja a 80-90%-ot: pl. elegyetlen, vagy közel elegyetlen nyíresek [RB].

 

7. 50%-nál több adventív fafajt (fenyőféléket) tartalmazó származékerdők [RD].

 

8. A Délnyugat-Dunántúl vegyes (üde és mészkerülő) karakterű fenyőelegyes lomboserdei [N13].

 

Felismerhetőség: Terepen (amennyiben a lombkoronaszint dominancia-viszonyai alapján a gyertyános-tölgyes jelleg egyértelműen megállapítható) viszonylag jól felismerhető élőhelytípus, problémák az állományhatárok megállapításával lehetnek. Állományai sem topográfiai térképekről, sem légifelvételekről, sem műholdfotókról nem „szúrhatók” ki.

 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: A természetesség a gyepszint vonatkozásában alig értelmezhető, mert gyomosodástól a termőhelyi jellemzők – viszonylagos tápanyaghiány – miatt nem nagyon kell tartanunk, illetve mert magának az élőhelytípusnak, illetve a mészkerülő jellegnek a fennmaradását, konzerválását éppen a talajfelszínt érő degradatív hatások segítik elő. Ezen túlmenően fontos hangsúlyozni, hogy a „természetesség” vizsgálata során zömmel csakis a strukturális és kompozicionális jellemzőket tudjuk vizsgálni (a szekunder jelleg az állományok zöménél eleve adott).

 

5-ös: Idős, vastag (50 cm feletti átmérőjű) fákat is tartalmazó, változatos szerkezetű, legalább fele részben nem nyilvánvalóan sarj eredetű állományok.

 

4-es: Idős, vastag (50 cm feletti átmérőjű) fákat tartalmazó, de homogén szerkezetű, nagyobb részben sarj eredetű állományok.

 

4-es: Változatos szerkezetű, de idős, vastag fát nem tartalmazó állományok.

 

4-es: Nem változatos szerkezetű, idős fákat nem tartalmazó, de nem fiatal (20 cm feletti átmérőjű) állományok.

 

3-as: 50-70% arányban elegyfákat tartalmazó, származékerdő-jellegű állományok.

 

3-as: Fenyőfélékkel elegyes állományok (ahol a fenyők elegyaránya kb. 20-50%) (kivéve a délnyugat-dunántúli, erdeifenyővel elegyes erdők).

 

3-as: Fiatal sarjerdők (a fák átlagos átmérője kisebb 20 cm-nél).

 

2-es: Jelenleg nem ismert.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség): A mészkerülő gyertyános-tölgyesek regenerációjára nagy befolyással van, hogy termőhelyük mennyire állandó (ami elsősorban a korábbi és a jelenlegi emberi hatás mértékével van összefüggésben). Mivel állományaik gyakran másodlagosan kisavanyodott talajokon találhatók, ezért néhány évtizedes kímélet is csökkentheti ill. akár meg is szüntetheti a gyepszint  – és ezzel az erdő – mészkerülő jellegét.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben:

 

Jó: Nem regenerálódó ill. többé-kevésbé változatlan termőhelyi körülmények mellett erdős, természeteshez közeli környezetben szinte mindig.

 

Közepes: Nem regenerálódó ill. többé-kevésbé változatlan termőhelyi körülmények mellett mérsékelten fenyvesített és elegyfákat max. 30-50%-ban tartalmazó állományok.

 

Kicsi: Regenerálódó termőhelyi körülmények között szinte mindig.

 

Kicsi: Erősen elfenyvesített (esetleg akácosodó) és származékerdővé alakult állományok.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos vegetációs foltban:

 

Jó: Gyertyán és más nem acidofrekvens fajok számára is alkalmas, de mészkerülő-jellegű (mérsékelten degradált, savanyú talajú) termőhelyeken, ahol a gyertyán kolonizációs képességi révén könnyen terjeszkedhetnek a mészkerülő gyertyános-tölgyesek.

 

Közepes: A mérsékelten degradált, savanyú talajú és az üde termőhelyi kategóriák „határmezsgyéjén”.

 

Kicsi: Üde, mezofil élőhelyek kialakulására alkalmas termőhelyeken.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos vegetációs foltban:

 

Jó. Ilyen nincs.

 

Közepes: Ilyen nincs.

 

Kicsi: Nincs tudomásunk arról, hogy előfordul kialakulása felhagyott szántón.

 

 

BA [SzF, BJ] [+DB, ÓP]