ÉLŐHELYISMERETI ÚTMUTATÓ 2.0

 

Készült az Á-NÉR1997 (Fekete G., Molnár Zs. & Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása és határozókönyve. Természettudományi Múzeum, Budapest.) alapján

 

Szerkesztette: Bölöni János, Kun András és Molnár Zsolt

 

Kézirat, Vácrátót 2003

LY2 – Törmeléklejtő-erdők

Írta: Fekete Gábor (1997) és Csiky János, Bölöni János (2003)

Kiegészítette: Nagy József, Szmorad Ferenc, Tímár Gábor

Definíció: Hársakban gazdag, kőrisekkel, juharokkal és bükkel elegyes, törmelékszoknyákon, sziklás, meredek oldalakon, sziklaletöréseken megjelenő, üde vagy félüde talajú élőhelyek. Rögzítendő minimális területe 500 m2. Az idegenhonos fafajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 50%.

 

Termőhely, elhelyezkedés: Tipikus kifejlődésű állományaival a gyertyános-tölgyes és a bükkös öv sziklaletörései, fennsíkperemei alatt, törmelékszoknyákon, perigalciális blokk fácieseken találkozhatunk. A talaj alsóbb szintjeiben, vagy a vastag regolit (felhalmozódott törmelék) alatt, bizonyos időszakokban (pl. hóolvadáskor, nagyobb esőzések idején) a vízszivárgás jellemző lehet. A szubsztrát általában az ún. lejtőtörmelék-erdőtalaj. A felszíni vízszivárgásos sziklás oldalakon, szűk völgyekben a magasabb lombkoronájú [LY1] váltja fel.

 

Állománykép: A termőhelyet jellemző, tőből csokros elágazású, közepesen magas hársak dominanciája már messziről felismerhetővé teszi. A lombkorona általában nem tud záródni. A sziklafalakról leszakadó szikláknak, a sekély talajnak, a szabadon betörő szeleknek köszönhetően itt azok a fajok vitálisabbak (Tilia spp.), amelyek a gyakori sérüléseket könnyebben kiheverik (jó visszaszerző-képességű, plasztikus gyökérzetű fák), valamint jól és gyorsan újulnak (ilyen körülmények között is, pl. Fraxinus spp., Acer spp.). A törmelékhúzódásnak, a sajátos fényviszonyoknak köszönhetően a fák sokszor hajlott törzsűek. A cserjeszint általában gyengén vagy közepesen fejlett. A gyepszintben uralkodnak a klonális és hagymás, gumós növények. A mohaszint gyakran fejlett.

 

Jellemző fajok: A lombkoronában uralkodnak a (15-20 m magas) hársak és / vagy a magas kőris, de jelentős szerephez juthat a bükk, a mezei, a hegyi és korai juhar, a gyertyán, valamint a virágos kőris. Elegyfák lehetnek a cserjeszintből kimagasló berkenyék és a mogyoró is.

 

A cserjeszint jellemző fajai a Cornus mas, az Euonymus verrucosus, a Staphylea pinnata, a Lonicera xylosteum, a Ribes uva-crispa. Az Északi-középhegységben a Ribes alpinum és a Rosa pendulina, a Dunántúlon a Viburnum lantana, a Dél-Dunántúlon a Ruscus aculeatus színesíti a fajkészletet.

 

A gyepszintben tömegesen léphet fel a Mercurialis perennis, a Melica uniflora, a Galeobdolon luteum agg., a Dryopteris filix-mas. Jellemző az Omphalodes scorpioides, a Geranium lucidum, a Gagea minima, és számos a szurdokerdőkkel közös, nitrofita, gyom jellegű erdei növény (pl. Urtica dioica, Chelidonium majus, Scrophularia vernalis, Parietaria officinalis, Lamium maculatum). A finomabb törmeléken, fejlettebb talajon, illetve a kőzetdarabok közötti humuszos mélyedésekben fajgazdag Corydalis spp. uralta kora tavaszi geofiton aszpektust találunk.

 

Vegetációs és táji környezet: Általában bükkösök, gyertyános-tölgyesek övezik, szurdokerdők, sziklai cserjések, sziklai és mészkerülő erdők, ritkábban égerligetek és különféle tölgyesek szegélyezik. A Ctenidio-Polypodietum és a Hypno-Polypodietum [I4] állományokkal mozaikkomplexeket alkothatnak. Erdészeti beavatkozások eredményeként tájidegen ültetvények (főként akácosok, fenyvesek) is előfordulhatnak mellettük.

 

Alegységek, ide tartozó típusok:

 

Fontos megjegyeznünk, hogy az új kategorizálás szerint nem teszünk különbséget a regionális törmeléklejtő-erdők között, illetve a korábban a dél-dunántúli mezofil erdőkhöz sorolt mecseki és villányi-hegységi ezüst hársas törmeléklejtő-erdőket is ebbe a kategóriába vontuk. A jelenlegi élőhely-tipizálás tehát egyetlen (hársak, kőrisek, juharok uralta) „törmeléklejtő-erdő” kategóriával operál, amely a különféle regionális határvonalak utólagos meghúzása esetén tetszőleges altípusokra osztható.

 

I. Ide tartoznak a középhegységi törmeléklejtő-erdők (1. Mercuriali-Tilietum), a dél-dunántúli ezüst hársas törmeléklejtő-erdők (2. Tilio argenteae-Fraxinetum), az Aggteleki-karsztvidékről ismert víznyelő eróziós völgy-erdők (3. Astrantio-Tilietum) és az északi-középhegység vulkáni kőzetein, periglaciális blokk fáciesen kialakuló sziklagörgeteg-erdők (4. Roso pendulinae-Tilietum cordatae).

 

II. A törmeléklejtő-erdők – elhelyezkedésüknek megfelelően – egyfajta sorozatot alkotnak a melegebb környezetben, délies kitettségben előforduló, tölgyes fajokban gazdagabb állományoktól (1) a szinte szurdokerdő jellegű, üdébb, hűvösebb környezetben találhatókig (2):

 

1. A lombszintben domináns a magas- (esetleg a virágos) kőris, előfordulnak tölgyfajok, de a bükk, a hegyi juhar ritka vagy hiányzik, a gyepszintben az üde erdei fajok ritkábbak, a zavarástűrő nitrofitonok tömegesek.

 

2. A lombkoronában domináns a nagylevelű hárs, a hegyi juhar, a bükk, de a tölgyek hiányoznak, és megjelenhet a Sorbus aucuparia. A cserjeszintben ritka, montán fajok (pl. Ribes alpinum, Rosa pendulina, Clematis alpina) díszlenek, a melegigényes Cornus mas és Viburnum lantana visszahúzódik, s a gyepszintet a nagyobb termetű harasztok uralják.

 

Nem ide tartozó típusok (fontosabb hibaforrások):

 

1. Nem tartoznak ide a bükk dominanciájú (hárs elegyes), száraz tölgyes fajokban gazdagabb, dunántúli-középhegységi karsztbükkösök (Fago-Ornetum), a bükki nyúlfarkfüves sziklai bükkösök (Seslerio hungaricae-Fagetum), a sziklai hársasok (Tilio-Sorbetum), a nőszőfüves sziklai bükkösök (Epipactio atrorubentis-Fagetum) [LY3].

 

2. Nem soroljuk ide a Tilia spp. ültetvényeket, amelyek legtöbbször nem a fentiekben leírt szélsőséges termőhelyeken találhatók, s ezért fajkészletük is eltérő [RC, esetleg K2].

 

3. Az elakácosodott, elfenyvesített állományokat sem sorolhatjuk ide [RD].

 

4. Az [LY2]-ket a sok rokon vonást mutató szurdokerdőktől [LY1] a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) és az érzékenyebb sziklalakó páfrányok, tipikus szurdokerdei elemek [pl. Phyllitis (Asplenium) scolopendrium, Lunaria rediviva], valamint a higrofil májmohák háttérbe szorulása, hiánya különíti el.

 

Felismerhetőség: Helyismeret, terepbejárás hiányában, – topográfiai térképek, légi- és műholdfelvételek alapján – csak valószínűsíthető, de biztosan nem azonosítható élőhelytípus. A megfelelő diagnózishoz az élőhely felkeresése, kritikus esetben fajlista készítése szükséges.

 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség: Speciális termőhelyű erdők, természetességüket elsősorban a faállomány szerkezete, kora, valamint a terület ill. környezetének zavartsága határozza meg.

 

5-ös: Azok az idős (100-150 évnél korosabb) jó fajkészletű, nagy kiterjedésű állományok, emberi beavatkozásoktól csaknem mentes területek sorolhatók ide, amelyekben a taposásból, legelésből eredő károk nem jelentősek, s nagyobb kiterjedésű természetközeli élőhelyek ölelésében találhatók (pl. Mátra: Kékestető).

 

4-es: Azok az állományok (a hazai törmeléklejtő-erdők nagy része ide sorolható), amelyek 50 évnél idősebbek, struktúrájukon a vad- és emberi (pl. erdészek, barlangászok) zavarás nyomai ugyan felismerhetőek (pl. egyetlen korosztály, néhány erdei gyom megjelenése, szemetelés), a természetes dinamika (kisebb-nagyobb lékekben) azonban itt-ott beindult, s az általános erdei elemek mellett számos specialista, Tilio-Acerion faj is felbukkan. Az adventív fafajok hiányoznak.

 

4-es: Változatos szerkezetű és összetételű, de a vadállomány által erősen bolygatott talajú állományok. Az adventív fafajok hiányoznak.

 

4-es: Ide soroljuk a „reliktumokat” őrző elszigetelt állományokat is, amelyeket rontott erdők, vagy tájidegen ültetvények határolnak.

 

3-as: Középkorú vagy fiatal állományok, az erdészeti beavatkozások, a vad által okozott bolygatás miatt nemcsak a struktúra, de a fajkészlet is erősen egyszerűsödött ill. átalakult: a specialisták eltűntek (vagy látványosan visszaszorultak), az erdei gyomok jelentős mértékben elszaporodtak. Az adventív fafajok aránya kisebb 20%-nál.

 

3-as: Ide soroljuk a törmelékes oldalakon található Tilio-Acerion fajokban szegény, elgyomosodott, hársak és juharok uralta, fragmentális foltokat is, amelyeket jobb állapotú erdők vesznek körül (pl. Mecsek: Jakab-hegy D-i oldal; Medves-vidék: Szilváskő).

 

2-es: Ide sorolhatók az adventív fafajokkal (elsősorban akáccal) (20-50%) elegyes állományok, ahol még biztosan felismerhető az eredeti származás.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség): A törmeléklejtő-erdők regenerációs potenciálja leginkább kiterjedésükkel, területüket és környezetüket ért emberi hatások mértékével, minőségével, jellegével függ össze. A regeneráció sebességét korlátozhatja a túlszaporított nagyvadállomány. Szomszédos területre (többnyire felhagyott kőbányákra) történő, mindig lassú terjedésük a valóságban (jelenleg) ritkán fordul elő.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben:

 

Jó: Saját, törmelékes termőhelyén, a nagyobb állományokon belüli természeti katasztrófákat, kisebb, alkalmi bolygatásokat minden komolyabb sérülés nélkül kiheveri. Nagyobb, jó állapotú erdők ölelésében a kisebb állományok is jól regenerálódnak, ha nincs a területen túl sok nagyvad (ekkor a regeneráció sebessége csökken).

 

Közepes: Bár véderdő jellegüknél fogva drasztikus kezelésektől – ma már – mentes termőhelyek, az egykori többszöri sarjaztatás gyengíthette regenerációs potenciáljukat. Nagy területen, egybefüggően levágot állományaik is csak lassan regenerálódnak.

 

Közepes: A túlszaporított nagyvadállomány erősen hátráltathatja az állományok regenerálódását.

 

Igen gyenge: Főként fragmentális állományok esetében, illetve olyankor, amikor tájidegen ültetvényekkel (pl. akácos, fenyves) érintkeznek.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos vegetációs foltban

 

Jó: Ilyen nincs.

 

Közepes: Ilyen nincs.

 

Gyenge: Ilyen sincs. Más vegetációtípust nem szokott kolonizálni.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos szomszédos kőbányában, törmelékes felszínen

 

Jó: Ilyen nincs.

 

Közepes: Ilyen nincs.

 

Gyenge: Megfelelő termőhelyen, jó állapotú erdők ölelésében (kisebb próbafejtések, kőbányák helyén, nagyobb kőbányák szegélyében is) kialakulhat, de maga a folyamat lassú és ritka.

 

 

FG [CsJ, BJ] [+NJ, SzF, TG]