mÁ-NÉR - természetközeli lista röviden, magyarul (IBOA)

Az IBOA, Intenzív BOtanikai Adatgyűjtés során használt módosított élőhely-osztályozás: mÁ-NÉR, amely a Gólyahír III. évf. 13. számában jelent meg mellékletként.

Hínárnövényzet
A1 - Békalencsés, rucaörömös, tócsagazos úszóhínár
A2 - Rencés, kolokános lebegőhínár
A3 - Békaszőlős, süllőhínaras, tündérrózsás, vízitökös, tündérfátylas, sulymos rögzült hínár
A4 - Békaliliomos és más lápi hínár
A5 - Víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos szikes hínár

Mocsarak és lápok
B1 - Nádasok és gyékényesek (ide sorolandók a szárazabbak is, ha ezek valójában nem O1 vagy O5-8 stb. jellegűek)
B2 - Tavi harmatkásás, békabuzogányos, tavi kákás, mételykórós mocsarak
B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös stb. mocsarak és nádasok
B4 - Zsombékosok
B5 - Nem zsombékoló magassásrétek
B6 - Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak

Forrásgyepek, átmeneti és dagadólápok
C1 - Mészkerülő, illetve meszes talajú forrásgyepek
C2 - Tőzegmohás átmeneti lápok
C3 - Tőzegmohalápok

Üde sík- és dombvidéki rétek
D1 - Üde nádasodó láprétek
D2 - Kiszáradó kékperjés láprétek
D3 - Dombvidéki mocsárrétek
D4 - Alföldi mocsárrétek
D5 - Patakparti és lápi magaskórósok

Domb- és hegyvidéki gyepek
E1 - Franciaperjés domb- és hegyvidéki rétek
E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek
E3 - Hegyvidéki sovány gyepek
E4 - Szőrfűgyepek
E5 - Csarabosok

Szikesek
F1 - Ürmöspuszták (ideértve a jobb cickórósokat, a rosszabbak O5-be sorolandók)
F2 - Szikes rétek
F3 - Sziki magaskórósok
F4 - Mézpázsitos szikfokok (a padkás szikesek kisebb szikfokjai oda sorolandók, ide csak a nagyobbak)
F5 - Padkás szikesek és szikes tavak iszapnövényzete (szétszedni?)

Nyílt szárazgyepek
G1 - Évelő nyílt homokpusztai gyepek
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3 - Mészkerülő nyílt sziklagyepek

Zárt száraz és félszáraz gyepek
H1 - Zárt sziklagyepek
H2 - Sziklafüves lejtősztyepprétek
H3 - Pusztafüves lejtősztyeppek és erdőssztyepprétek
H4 - Stabilizálódott félszáraz irtásrétek, gyepek és száraz magaskórósok
H5 - Alföldi sztyepprétek

Nem ruderális pionír növényzet
I1 - Árterek és zátonyok pionír növényzete
I2 - Löszfalnövényzet
I3 - Sziklafalak és kőfalak pionír növényzete
I4 - Görgeteg pionír növényzet

Liget- és láperdők
J1 - Fűz- és nyírlápok
J2 - Égerlápok és égeres mocsárerdők
J3 - Bokorfüzesek
J4 - Fűz- és nyárligetek
J5 - Égerligetek
J6 - Tölgy-kőris-szil ligetek

Üde lomboserdők
K1 - Alföldi gyertyános-tölgyesek és zárt homoki tölgyesek
K2 - Hegy- és dombvidéki gyertyános-tölgyesek
K3 - Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek (K3-K4 összevonása?)
K4 - Dél-dunántúli ezüst hársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek
K5 - Középhegységi szubmontán és montán bükkösök
K7 - Üde mészkerülő tölgyesek, gyertyános-tölgyesek és bükkösök

Zárt száraz lomboserdők
L1 - Mészkedvelő és melegkedvelő (zárt) molyhos tölgyesek
L2 - Cseres-tölgyesek (ideértve a hegy- és dombvidéki zárt, száraz és félszáraz, hasonló jellegű tölgyelegyes erdőket is)
L4 - Száraz mészkerülő tölgyesek

Köves-sziklás termőhelyű erdők
LY1 - Szurdokerdők
LY2 - Törmeléklejtő erdők
LY3 - Sziklai bükkösök és elegyes karszterdők
LY4 - Hársas-kőrises és más tölgyes sziklaerdők

Fellazuló száraz lomboserdők és cserjések
M1 - Bokorerdők (zömmel molyhos tölgyes bokorerdők)
M2 - Lösztölgyesek
M3 - Sziki tölgyesek
M4 - Nyílt homoki tölgyesek
M5 - Borókás-nyárasok
M6 - Sztyeppcserjések
M7 - Sziklai cserjések
M8 - Száraz-meleg erdőszegélyek, szegélycserjések

Fenyőerdők
N1 - Mészkerülő erdeifenyvesek
N2 - Mészkedvelő erdeifenyvesek
N3 - Lucfenyvesek (csak őshonos!)

„FÉL-TERMÉSZETES” BOLYGATOTT ÉS GYOMOS ÉLŐHELYEK

Másodlagos, illetve jellegtelen származék mocsarak, rétek és gyepek
O1 - Kiszáradó, jellegtelen és másodlagos mocsarak és sásosok
O2 - Zavart és degradált felszínek iszapnövényzete
O3 - Ártéri és mocsári ruderális gyomnövényzet
O4 - Ártéri félruderális gyomnövényzet
O5 - Alföldi gyomos száraz gyepek (mindenféle gyomos gyep, nem csak a leírásban szereplők)
O6 - Alföldi gyomos üde gyepek (-”-)
O7 - Domb- és hegyvidéki gyomos szárazgyepek (-”-)
O8 - Domb- és hegyvidéki gyomos üde gyepek (-”-)
O10 - Fél-természetes növényzet mezsgyéken, rézsűkön és gátakon
O11 - Fél-természetes gyepek felhagyott szántókon (min. 10-20 éves óparlagok)
O12 - Fél-természetes növényzetű felhagyott szőlők és gyümölcsösök
O13 - Taposott gyomnövényzet
O14 - Féltermészetes növényzetű bányák, gödrök stb. (ha nem rakhatók A-N-be, de nem is U-s)
O15 - Lágyszárú invázív fajok állományai (ha szükséges, hibridkategóriaként szerepeljen azzal, amit hódít) (T12?)
O16 - Magaskórós ruderális gyomnövényzet (bürök, csalán, lórom stb.) (különösen, ha nem U1-U4 része) (T13?)

Természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok
P1 - Zárt erdők helyén kialakult vágáscserjések, és őshonos fafajú, pionír erdők
P2 - Őshonos fajokkal spontán cserjésedő-erdősödő területek (galagonyásodó, füzesedő, borókásodó foltok) (vö. S7)
P4 - Fáslegelők és fáskaszálók
P5 - Gesztenyeligetek
P6 - Parkok, kastélyparkok, arborétumok és temetők az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával
P7 - „Hagyományos” gyümölcsösök féltermészetes gyepszinttel (pl. beregi ártéri ősi fajtákkal, Pityerszer stb.)
P8 - Tarvágások

Másodlagos, illetve jellegtelen származékerdők és ligetek
(újragondolása felmerült, de még nem kezdődött meg)
R1 - Spontán beerdősödött területek részben betelepült cserje- és gyepszinttel
R2 - Tájidegen fafajokkal elegyes erdők részben túlélt/betelepült cserje- és gyepszinttel
R3 - Jellegtelen telepített erdők részben betelepült cserje- és gyepszinttel
R4 - Erdőfelújításkor jelentősen jellegtelenített erdők (fafajcsere, mélyszántás, vegyszerezés)

ERDŐ-, MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGYÉB ÉLŐHELYEK

Telepített erdészeti faültetvények és származékaik
S1 - Akácosok
S2 - Nemes nyárasok
S3 - Egyéb tájidegen lombos erdők
S4 - Erdei- és feketefenyvesek
S5 - Egyéb tájidegen fenyvesek
S6 - Nem őshonos/invázív fásszárú fajok spontán állományai (spontán akácost hova?)
S7 - Facsoportok, erdősávok és fasorok (faásítások) (kell?)

Agrár élőhelyek
T1 - Egyéves szántóföldi kultúrák
T2 - Évelő szántóföldi kultúrák
T3 - Zöldség- és dísznövénykultúrák
T4 - Rizskultúrák
T5 - Vetett rétek, legelők és egyéb vetett gyepek
T6 - Kistáblás mozaikok
T7 - Nagyüzemi módon gondozott szőlők és gyümölcsösök
T8 - Kisüzemi módon gondozott gyümölcsösök és szőlők (az intenzíven műveltek)
T9 - Kiskertek
T10 - Fiatal parlag (néhány éves, még igen gyomos felhagyott szántók és szőlők)
T11 - Vadföldek?

Egyéb élőhelyek
U1 - Belvárosok, lakótelepek
U2 - Kertvárosok
U3 - Falvak
U4 - Telephelyek, roncsterületek
U5 - Meddőhányók
U6 - Nyitott bányafelületek
U7 - Homok-, agyag- és kavicsbányák, csupasz löszfalak, digó- és kubikgödrök (csak, ha még nem is féltermészetes az élőhely)
U8 - Folyóvizek (amint meglesz a természetesebb vízterek kategóriacsoportja, csak a teljesen jellegtelenek lesznek itt)
U9 - Állóvizek (-”-)
U10 - Tanyák, családi gazdaságok stb. (településektől elváltan)
U11 - Utak, vasutak, teljesen gyomos csatornák, töltések, mezsgyék
Ux - Minden egyéb jellegtelen terület

Kapcsolódó oldalak