6240 Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők - Sub-pannonic steppic grasslands

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Hegy- és dombvidéki, többnyire délies fekvésű sekély talajú száraz sztyepek köves talajon vagy löszön. Ide tartoznak a FELNYÍLÓ, MÉSZKEDVELŐ LEJTŐ- ÉS TÖRMELÉKGYEPEK (H2), a LEJTŐGYEPEK EGYÉB KEMÉNY ALAPKŐZETEN (H3a), továbbá a KÖTÖTT TALAJÚ SZTYEPRÉTEK (H5a) nem síkon lévő állományai.