91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

MÉTA Program >>> Natura 2000 élőhelyek térképei


Vízparti-vízi égerek, nyárak, füzek alkotta puhafaerdők. Ide tartoznak a FŰZLÁPOK (J1a), az ÉGER- ÉS KŐRISLÁPOK, AZ ÉGERES MOCSÁRERDŐK (J2), a FŰZ-NYÁR ÁRTÉRI ERDŐK (J4) és az ÉGERLIGETEK (J5).