Válogatás az első 13 MÉTA-túra írásaiból

Megjelent az első 13 MÉTA-túra túrafüzetének válogatása könyv formájában. A közel száz szerző kereken 500 oldalon mutatja be a MÉTA-túrákon bejárt tájak növényzetét és a vonatkozó természetvédelmi, tájtörténeti, néprajzi stb. jelenségeket, érdekességeket.

A könyv borítóját és tartalomjegyzékét a csatolt fájl tartalmazza.

VÁLOGATÁS AZ ELSŐ TIZENHÁROM MÉTA-TÚRAFÜZETBŐL (2003-2009):

Sümegi Pál, Törőcsik Tünde: Magyarország növényzetének története (PDF)
Botta-Dukát Zoltán: Gondolatok a modern hazai cönológiáról (A múlt tanulságai és a jelen feladatai)(PDF)
Lájer Konrád:A növényzetre vonatkozó új ismeretek lehetősége és jelentése korunkban (PDF)
Hangay Oktáv: Erőszakolt floravidék (részletek) (PDF)
Balogh Lajos: Özönnövény (PDF)
Kenéz Árpád: Régészeti növénytan (PDF)
Bartha Sándor:A természetvédelmi kezeléseket megalapozó vegetációkutatásokról (PDF)
Babai Dániel: Néprajz és botanika (PDF)
Biró Marianna: A Székelykapu (PDF)
Agócs Gergely: A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége (PDF)
Molnár Csaba: Gondolatok az Eurázsiai mesékről (Hogyan hat a táj az emberre és az ember a tájra) (PDF)
Török Tibor: Az ember evolúciója a kisközösségektől a birodalmakig (PDF)
Varga Anna: A székelyföldi falurendtartásokról (PDF)
Varga Anna:Legeltetési rendtartás (Homoródkarácsonyfalva falugyűlése) (PDF)
Varga Anna: Vázlat az erdei legeltetésről PDF
Szabó Péter: Hagyományos erdőgazdálkodás a Kárpát-medencében (PDF) 
Kertész István: A hagyományos gazdálkodás ritmusa (PDF)
Molnár Géza: Ember és természet - természet és ember PDF
Botta-Dukát Zoltán: A III. MÉTA-túrán körbejárt borosflaska eredeti szövege (PDF)
Bauer Norbert: Bo(r)tanikai kirándulás a Badacsonyon (PDF)
Bölöni János: A fafajösszetétel változatossága a dolomit hegyeken (PDF)
Bölöni János (szerk.): Példák a mészkedvelő, a cseres-kocsánytalan és a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek állandó (III-V konstanciájú) fajaira, cönológiai tabellák alapján (PDF)
Dávid János: Az Észak-Zselic nyugati felének természeti képe (PDF)
Lelkes András, Óvári Miklós: A Vétyemi erdőrezervátum (PDF)
Szurdoki Erzsébet, Ódor Péter, Tímár Gábor, Tóth Zoltán: A Fias-tó és az azt körül vevő cseres-kocsányos tölgyesek bemutatása (PDF)
Mesterházy Attila: Nyugat-Magyarország parlagjainak fogyatkozó szürke eminenciásai (PDF)
Fekete Gábor: A Balkánon jártam (PDF)
Öllerer Kinga, Negrean Gavril (szerk.): Néra (PDF) 
Öllerer Kinga, Negrean Gavril (szerk.): Herkulesfürdő (Baile Herculane) (PDF)
Hudák Katalin (szerk.): A Keleméri Mohos-tavakat ért humán hatások (PDF)
Hudák Katalin: A Galyaság (PDF)
Ortmann-né Ajkai Adrienne: Kőtenger (Gondolatok az előző MÉTA-túráról) (PDF)
Óvári Miklós: Aligvár (PDF)
Varga Zoltán: A Kaszonyi-hegy természetvédelmi terület (PDF)
Dobolyi Konstantin, Erős-Honti Julianna és Rédei Tamás: Az Odvas-hegy flórája és vegetációja (PDF) 
Kun András: " Hadiállapot" a Tétényi-fennsíkon (Részletek egy 2003-ban készített kutatási jelentésből) (PDF)
Fekete Gábor: A Velencei-hegység és környékének vegetációja egykor és ma (Kutatástörténet: visszaemlékezések és szubjektív megjegyzések) (PDF)
Bölöni János: A Velencei-hegység erdeinek jelenlegi képe (PDF)
Molnár Zsolt: Gyimesi népi növénynevek és az egyes növényfajok termőhelye a tájban lakók szerint (előzetes adatok) (PDF)
Molnár Zsolt, Babai Dániel, Varga Anna, Biró Marianna:"Csak tiszta forrásból..." hagyományos ökológiai tudás a Gyimesekben (PDF)
Csathó András István: A mezsgyék természetvédelmi jelentősége a Csanádi-háton (PDF)
Csathó András István: A battonyai "Basarági-mezsgye" (PDF)
Jakab Gusztáv, Sallainé Kapocsi Judit: Az erdélyi hérics mesterséges szaporítása és csorvási élőhelyének kezelése (PDF)
Tóth Tamás: A tiszántúli "mezsgyék" ökológiai szerepéről és botanikai értékeiről (PDF)
Csathó András István: Elsődlegességre utaló fajok az Alföld löszhátain (vázlat) (PDF)
Schmotzer András: A Csörsz-árok Heves megyei szakaszának növényföldrajzi - florisztikai jellemzése (PDF)
Szabados K., Stojsic V., Peric R., Bózsa P.: Threatened steppe fragments in Backa (Vojvodina) (PDF)
Szabados K., Pil N., Stojsic V.: A Zobnatica melletti Betyár-völgy (PDF)
Csathó András István: A madarasi Marhajárás (PDF)
Csathó Anrdás István: Népi növénynevek Felső-Bácskából (PDF)
Bede Ádám: Vázlat három mindszenti halomról (PDF)
Stanisic J., Szabados K.: Titeli-fennsík Speciális Természeti Rezervátum (PDF)
Kállayné Szerényi Júlia: Az érd-százhalombattai Sánc-hegy lösznövényzet maradványai (PDF)
Ruprecht Eszter és Szabó Anna: A Kolozsvári Szénafüvek növényzetéről (PDF)
Purger Dragica: Löszterületek botanikai értékeinek feltárása a Baranyai- és a Geresdi-dombságon (PDF)
Virágh Klára, Kun András, Aszalós Réka: A Nagytarcsai- völgyrendszer, Küdői-hegy növényzetének florisztikai, cönológiai és vegetációdinamikai jellemzése PDF
Virágh Klára: A Gödöllői-dombvidék féltett természetvédelmi értékei: a fajgazdag Brachypodium pinnatum erdősztyepprétek (PDF)
Biró Marianna: A Küdői-hegy és a péceli Vár-hegy története (PDF)
Szabó Anna: Mezőségi és széki erdők PDF
Schmotzer András, Ilonczai Zoltán: Kerecsendi Erdő TT (PDF)
Kun András: Szubjektív gondolat-töredékek a 2006-os gödöllői-dombvidéki élőhely-térképezés kapcsán (PDF)
Fekete Gábor: A fülöpházi homokterület, ahogyan azt az 1970-es évektől fogva látom A fülöpházi homokterület, ahogyan azt az 1970-es évektől fogva látom (PDF)
Szigetvári Csaba: A martinkai homokpuszták és környékük változása történeti térképek és aktuális élőhely-térképezés alapján (PDF)
Beránek Áber: A Heves-Borsodi-dombság homokkő sziklagyepjeiről (PDF)
Deák József Áron: Geomorfológia-talaj-növényzet kapcsolata a Dorozsma-Majsai-homokháton (PDF)
Rév Szilvia: A réti angyalgyökér élőhelyeinek gyakorlati védelme (PDF)
Vas Mihály: A Kállósemjén-Máriapócs-Kisléta térség mocsaras, lápos élőhelyei (PDF) 
Urbán Sándor: Adatok Nagykőrös erdeinek történetéhez (PDF)
Molnár Zsolt, Biró Marianna, Szollát György: A nagykőrösi homoki erdősztyepp-tölgyesek tájtörténete (PDF)
Szigetvári Csaba: A nyíregyházi Sóstói erdő (PDF)
Lesku Balázs: A Baktalórántházi-erdő (PDF)
Juhász Magdolna: A Szentai-erdő (PDF)
Molnár Zsolt: A pásztorzsoltár (PDF)
Molnár Attila: Hortobágy: Kékes, rendhagyó sziki jelenségek (PDF)
Rév Szilvia (szerk.): Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja (LIFE-Nature program a Hortobágyi Nemzeti Parkban 2002-2005) (PDF)
Molnár Attila: Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja (LIFE-Nature program botanikai monitoring eredményeinek összegzése) (PDF) 
Molnár Zsolt: Az elsődleges szolonyec szikes puszta növénytársulásainak dinamikai kapcsolatai (PDF) 
Stojnic, Nikola: Special Nature Reserve Slano Kopovo (PDF)
Lukács Sándor, Ternovác Tibor: Sóskopó (részletek) (PDF)
Öllerer Kinga, Negrean Gavril (szerk.): Temesmóra, Temesmoravica (Moravita) (PDF)
Keszei Balázs: Az Iván környéki szikesek növényzete (PDF)
Csízi István, Monori István: Gazdálkodás a Karcag környéki szikes juhlegelőkön (PDF)
Tóth Tamás: Az ártéri gazdálkodásról (PDF)
Molnár Géza: Fegyverkezési verseny, avagy a válság megoldás? (PDF)
Deme Tamás, Omacht Zoltán: A Béda-Karapancsai ártér (PDF)
Panjkovic, Biljana: "Gornje Podunavlje" Special Nature Reserve (PDF)
Kevey Balázs, Csete Sándor: Gondolatok a Dráva zátonyainak vegetációjáról (PDF)
Öllerer Kinga, Negrean Gavril (szerk.): A Néra Minideltája (Minidelta Nerei) (PDF)
Farkas József: A Hernád és környékének vegetációja (PDF)
Babai Dániel: Fejezetek a Sárvíz-völgy történetéből (PDF)
Vidéki Róbert: A Kis-Balaton növényzete és tájtörténete (PDF) 
Lelkes András és Magyari Máté: Kis-Balaton (PDF) 
Szabó István: A Balaton nedvesparti növényzetének változása és a meder benépesülése az aszályos évjáratokban (PDF)
Szalma Elemér: Kiskörei-tározó (Tisza-tó) makrovegetációjának változása (1965-2004) (PDF)
Szigetvári Csaba, Bártol István: Gyalogakácos rétek kezelése az Alpári-öblözetben (PDF)
Deák József Áron: Kistájak találkozásánál: Csongrád környékének természeti képe Kistájak találkozásánál: Csongrád környékének természeti képe (PDF) 
Tóth Tamás: Cserebökény (PDF)
Wágner László: Táj és ember, az Ormánság világa (PDF)
Ortmanné Ajkai Adrienne: A baranyai Dráva-sík növényzete (PDF)
Kevey Balázs: A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai (PDF)
Varga Emese: A Szentegáti-erdő múltja, a jelenlegi erdőgazdálkodás és természetvédelmi kezelés (PDF)
Molnár Zsolt, Horváth Ferenc és Botta-Dukát Zoltán: A parlagok kiterjedése, elterjedése és regenerációs potenciálja Magyarországon (PDF)
Bartha Sándor: Térképezhető-e a dinamikai állapot? (PDF) 
Bartha Sándor: Miért kell a MÉTA-túrának meddőhányókra menni? (PDF) 
Bartha Sándor: A parlagszukcesszió főbb vonásai. Hogyan kutassuk a parlagokat? (PDF) 
Schmidt Dávid: Pannonhalmi-dombság (PDF) 
Molnár Csaba: Tállya: Patócs-hegy (Hegyalja) (PDF) 
Kröel-Dulay György: Bolygatást követő regeneráció homokpusztagyepekben (PDF) 
Házi Judit: Somló-hegy a Nyugat-Cserhátban (PDF)
Bartha Sándor, Dancza István, Házi Judit, Horváth András, Margóczi Katalin, Molnár Csaba, Molnár Zsolt, Óvári Miklós, Purger Dragica, Schmidt Dávid: A parlagszukcesszió jellegzetességei: ismétlődés és változatosság (PDF)
Lengyel Szabolcs: Szántók gyepterületté alakítása (PDF)
Molnár Csaba: Hogyan tovább? Parlagszukcesszió a cserjések és az erdők irányába az Északi-középhegységben és lábánál (PDF)
Juhász-Nagy Pál: Természet és ember (részletek) (PDF)
Exner Tamás: Környezetvédelmi hírek 2020-ból (PDF)
Régheny Tamás, Molnár V. József: Péterek és Ábelek (PDF)

Csatolt dokumentum