Élőhelyek 2008-as (korábbi) elterjedési térképei és adatai

Nyomtatóbarát változatPDF version
Az új Á-NÉR könyv élőhelyei (Á-NÉR 2011) INNEN érhetők el!


  • HÍNÁRNÖVÉNYZET - A1-A5
  • NÁDASOK & MOCSARAK - B1a-BA
  • FORRÁSGYEPEK, TŐZEGLÁPOK - C1-C23
  • GYEPEK & MAGASKÓRÓSOK - D1-D6
  • DOMB- & HEGYI GYEPEK - E1-E5
  • SZIKESEK - F1a-F5
HÍNÁRNÖVÉNYZET - EUHYDROPHYTE HABITATS
A1 Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár - Standing water communities with Trapa, Lemna, Salvinia and Ceratophyllum
A23 Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár - Euhydrophyte communities with Nymphaea, Nuphar, Utricularia and Stratiotesi>
A3a Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár - Communities of slowly running waters with Potamogeton and Nymphoides
A4 Békaliliomos és más lápi hínár - Euhydrophyte communities of fens
A5 Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár - Athalassal saline euhydrophyte communities
NÁDASOK és MOCSARAK - MARSHES
B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- and mesotrophic reed and Typha beds
B1b Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok - Oligotrophic reed and Typha beds of fens, floating fens
B2 Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds
B3 Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak - Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis and Alisma
B4 Lápi zsombékosok - Tussock sedge communities
B5 Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock beds of large sedges
B6 Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak - Salt marshes
BA Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok - Fine-scale mosaic or zonation of marsh communities of channels, ditches and artificial lakes
FORRÁSGYEPEK, TŐZEGMOHÁS LÁPOK - FLUSHES, TRANSITION MIRES & RAISED BOGS
C1 Forrásgyepek - Soft and hard water flushes
C23 Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok - Transition mires and raised bogs
NEDVES GYEPEK és MAGASKÓRÓSOK - RICH FENS, EU- & MESOTROPHIC MEADOWS & TALL HERB COOMUNITIES
D1 Láprétek (Caricion davallianae) - Rich fens (Caricion davallianae)
D2 Kékperjés rétek - Molinia meadows
D34 Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows
D5 Patakparti és lápi magaskórósok - Tall herb communities of creeks and fens
D6 Ártéri és mocsári magaskórósok - Tall herb communities of floodplains and marshes
DOMB- ÉS HEGYVIDÉKI GYEPEK - COLLINE AND MONTAINE HAY MEADOWS, ACID GRASSLANDS AND HEATHS
E1 Franciaperjés rétek - Arrhenatherum hay meadows
E2 Veres csenkeszes hegyi rétek - Festuca rubra hay meadows
E34 Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek - Cynosurion grasslands and Nardus swards
E5 Csarabosok - Calluna heaths
SZIKESEK - HALOPHYTIC HABITATS
F1a Ürmöspuszták - Artemisia salt steppes
F1b Cickórós puszták - Achillea steppes on meadow solonetz
F2 Szikes rétek - Salt meadows
F3 Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek - Tall herb salt meadows and salt meadow steppes
F4 Üde mézpázsitos szikfokok - Dense and tall Puccinellia swards
F5 Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete - Annual salt pioneer swards of steppes and lakes
NYÍLT SZÁRAZGYEPEK - DRY OPEN GRASSLANDS
G1 Nyílt homokpusztagyepek - Open sand steppes
G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - Calcareous open rocky grasslands
G3 Nyílt szilikát sziklagyepek - Siliceous open rocky grasslands
ZÁRT SZÁRAZ, FÉLSZÁRAZ GYEPEK - DRY AND SEMI-DRY CLOSED GRASSLANDS
H1 Zárt sziklagyepek, fajgazdag Bromus pannonicus gyepek - Closed rocky grasslands, species rich Bromus pannonicus grasslands
H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek - Calcareous rocky steppes
H3a Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten - Slope steppes on stony ground
H4 Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek - Bromus erectus-Brachypodium pinnatum xero-mesic grasslands, dry tall herb communities and forest steppe meadows
and othetr semi-dry grasslands
H5a Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) - Closed steppes on loess, clay, tufa
H5b Homoki sztyeprétek - Closed sand steppes
NEM RUDERÁLIS PIONÍR NÖVÉNYZET - NON-RUDERAL PIONEER HABITATS
I1 Üde természetes pionír növényzet - Amphibious communities on river gravel and sand banks
I2 Löszfalak és szakadópartok növényzete - Semi-desert vegetation on loess cliffs
I4 Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet - Open vegetation of shadowed rocks
EGYÉB FÁTLAN ÉLŐHELYEK - OTHER NON-WOODY HABITATS
OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands
OB Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok - Uncharacteristic mesic meadows and tall herb communities
OC Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok - Uncharacteristic dry/semi-dry grasslands and tall herb communities
ÜDE ÉS SZÁRAZ CSERJÉSEK, SZEGÉLYEK - SHRUBLANDS
J1a Fűzlápok, lápcserjések - Willow mire shrubs
J3 Folyómenti bokorfüzesek - Riverine willow shrub
M6 Sztyepcserjések - Continental deciduous steppe thickets
M7 Sziklai cserjések - Continental deciduous rocky thickets
M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek - Thermophilous woodland fringes
P2a Üde cserjések - Mesic shrub vegetation
P2b Galagonyás-kökényes-borókás cserjések - Dry shrub vegetation with Crataegus monogyna, Prunus spinosa and Juniperus communis
LÁP- ÉS LIGETERDŐK - RIVERINE AND SWAMP WOODLANDS
J1b Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok - Birch mire woodlands
J2 Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők - Alder and ash swamp woodlands
J4 Fűz-nyár ártéri erdők - Riverine willow-poplar woodlands
J5 Égerligetek - Riverine ash-alder woodlands
J6 Keményfás ártéri erdők - Riverine oak-elm-ash woodlands
ÜDE LOMBOSERDŐK - MESIC DECIDUOUS WOODLANDS
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek - Lowland pedunculate oak - hornbeam woodlands
K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek - Sessile oak - hornbeam woodlands
K5 Bükkösök - Beech woodlands
K7a Mészkerülő bükkösök - Acidofrequent beech woodlands
K7b Mészkerülő gyertyános-tölgyesek - Acidofrequent oak-hornbeam woodlands
FÉNYBEN GAZDAG TÖLGYESEK ÉS ERDŐ-GYEP MOZAIKOK - CLOSED AND OPEN DRY DECIDUOUS WOODLANDS
L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek - Closed termophilous downy oak woodlands
L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek - Turkey oak - sessile oak woodlands
L2b Cseres-kocsányos tölgyesek - Turkey oak - pedunculate oak woodlands
L2x Hegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek - Closed and mixed steppe oak woodlands on foothills
L4a Zárt mészkerülő tölgyesek - Closed acidofrequent oak woodlands
L4b Nyílt mészkerülő tölgyesek - Open acidofrequent oak woodlands
L5 Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - Closed lowland steppe oak woodlands
M1 Molyhos tölgyes bokorerdők - Downy oak scrub woodlands
M2 Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek - Open loess steppe oak woodlands with openings
M3 Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek - Open salt steppe oak woodlands with openings
M4 Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek - Open sand steppe oak woodlands with openings
M5 Homoki borókás-nyárasok - Poplar-juniper steppe woodlands
SZIKLÁS ERDŐK - ROCKY WOODLANDS
LY1 Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdok) - Forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus)
LY2 Törmeléklejtő-erdők - Mixed forests of slopes and screes
LY3 Bükkös sziklaerdők - Limestone beech forests
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők - Mixed relic oak forests on rocks
FENYŐELEGYES ERDŐK - CONIFEROUS MIXED WOODLANDS
N13 Mészkerülő lombelegyes fenyvesek - Acidofrequent coniferous forests
N2 Mészkedvelő erdeifenyvesek - Calcareous Scots pine forests
EGYÉB ERDŐK ÉS FÁS ÉLŐHELYEK - OTHER WOODLANDS AND WOODY HABITATS
P45 Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek - Wooded pastures and sweet chestnut forests
P7 Ősi fajtájú, gyepes és / vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök - Extensive orchards with ancient cultivars (often invaded by shrubs and trees)
RA Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott „fasorok” - Scattered native trees or narrow tree lines
RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők - Uncharacteristic (often pioneer) softwood forests and plantations
RC Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők - Uncharacteristic hardwood forests and plantations
RD Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények - Uncharacteristic forests and plantations mixed with non-native tree species